Přejít na hlavní web ADLER
  • Zboží přímo od výrobce
  • Doprava zdarma od 1 500 Kč
  • Výroba výhradně v Rakousku

Všeobecné obchodní podmínky


1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), obchodní společností

ADLER International GmbH

DIČ: CZ685259820

Registrační číslo: FN 451547 s

se sídlem Bergwerkstraße 22, 6130 SCHWAZ

(dále jen „prodávající“)

1.2. Kupující spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami (dále samostatně jako „kupující spotřebitel“)

Kupující podnikatel je fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. (dále samostatně jako „kupující podnikatel“)

(společně také jen „kupující“)

1.3. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.adler-colorshop.com/cs/ (dále jen „internetový obchod“).

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.5. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupující spotřebitel, řídí se další práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Je-li kupující nikoli spotřebitel, řídí se další práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

1.6. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavírání smlouvy

2.1. Internetový obchod obsahuje katalog zboží nabízeného prodávajícím k prodeji. Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až kupující svojí objednávkou.

2.2. Prodávající umisťuje na webové rozhraní obchodu u produktů popisy, parametry, obrázky a další informace, které mu dodavatel poskytl nebo které prodávající vyhledal v nejlepší možné víře. Kupující má možnost tyto informace ověřit dotazem na prodávajícího. Zejména neshoda mezi vyobrazením na webu a konečným provedením není důvod pro reklamaci zboží, jeho vrácení nebo výměnu.

2.3. Předmětem kupní smlouvy je konkrétní zboží uvedené jako jednotlivé položky v objednávce kupujícího potvrzené prodávajícím.

2.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Tím není vyloučeno uplatnění postupu dle ust. § 1744 občanského zákoníku.

2.5. Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či elektronickou poštou. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva za neuzavřenou.

2.6. Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

2.7. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu zboží, které je předmětem koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.9.  Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu kupujícího zboží objednat. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, může zaslat kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

2.11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3. Dodací podmínky

3.1. Dodací termíny a dodávané množství jsou určeny vždy dohodou smluvních stran. Dílčí dodávky jsou možné.

3.2. Při objednávkách produktu zhotovovaných speciálně na zakázku se dodané množství může lišit od objednaného množství o +/- 10 %. Pro případ prodlení dodávky platí ustanovení § 1968 a násl. občanského zákoníku. Nároky na náhradu škody odběratele jsou však omezeny pouze na výši fakturační hodnoty zboží, které nebylo dodáno včas.

3.3. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3.4. Při odběru menšího množství může být účtován spediční příplatek.

3.5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží a má-li prodávající povinnost zboží odeslat, přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele okamžikem odeslání zásilky (předáním prvnímu dopravci). Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil prodávající porušením své povinnosti.

3.6. Při nepřevzetí zaslaného zboží z důvodů na straně kupujícího připadají všechny dodatečné náklady s tím spojené k jeho tíži. Nepřevezme-li kupující zboží, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.7.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

4. Kupní cena a platební podmínky

4.1. Výpočet kupní ceny se provádí podle expedovaného množství a aktuálního Ceníku prodávajícího. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.2. Platební podmínky jsou součástí individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující se zavazuje takto sjednané podmínky dodržovat.

4.3. Kupující, se kterými nebyla sjednána individuální dohoda, jsou povinni uhradit kupní cenu za zboží buď platbou předem (bezhotovostní úhradou před expedicí zboží), platební kartou ONLINE, pomocí služby PayPal nebo v hotovosti.

4.3.1. V případě bezhotovostního převodu sdělí prodávající bankovní spojení kupujícímu při potvrzení objednávky. Jakékoliv srážky z ceny jsou nepřípustné, pokud nebudou písemně uznány nebo započteny prodávajícím. Kupující je povinen uhradit veškeré bankovní poplatky, úroky a vedlejší výdaje, tak, aby fakturovaná netto částka byla v plné výši uhrazena prodávajícímu.

4.3.2. V případě platby platební kartou ONLINE kupující platí okamžitě v průběhu objednávky zadáním údajů své platební karty. Tyto informace zadává kupující přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a prodávajícímu pouze sdělí výsledek autorizace, čímž dá pokyn k vyřízení objednávky. Platební data kupujícího jsou při přenosu po internetu chráněna vysokým stupněm kryptování a nejsou volně přístupná. Po odeslání objednávky bude z platební karty kupujícího stržena skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod.

4.3.3. V případě platby pomocí služby PayPal kupující uhradí kupní cenu přímo prostřednictvím svého účtu PayPal. Po zadání objednávky bude kupující přesměrován na službu PayPal, kde odsouhlasí cenu objednávky. Jakmile účet PayPal kupujícího obdrží Vaše schválení, bude z něj stržena skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod.

4.3.4. V případě platby v hotovosti kupující uhradí kupní cenu nejpozději při předání a převzetí zboží.

4.4. V případě prodlení s platbou bude odběrateli účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5.  Obaly

5.1. Prodávající je členem sběrného systému EkoKom, členské ID: EK-F00090102. Ve smyslu zákona c. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů, prodávající nepřijímá nazpět prázdné nevratné obaly od podnikajících fyzických a právnických osob, a to ani bezplatně, ani za úplatu.

5.2. Vratné obaly je kupující povinen prodávajícímu vrátit prázdné, čisté a na vlastní náklady.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do čtrnácti dnů od převzetí zboží. V případě, že se je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, začíná lhůta pro odstoupení běžet dnem dodání poslední dodávky zboží.

6.2. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží které bylo upraveno podle přání zákazníka a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla prodávajícího či jeho emailovou adresu.

6.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující spotřebitel může využít Formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný v internetovém obchodě. Zboží musí být prodávajícímu zasláno nebo předáno na jeho provozovně bez zbytečného odkladu nejpozději však do čtrnácti dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to na adresu sídla prodávajícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, bez známek užívání, neopotřebené. Zboží musí být vráceno s veškerým příslušenstvím. Kupující bere na vědomí, že dopravu vraceného zboží prodávajícímu hradí kupující.

6.4. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 6.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno, nebo nejeví známky užívání.

6.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu spotřebiteli nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení, a stejným způsobem, jakým je prodávající získal. Jiným způsobem ji lze vrátit pouze po dohodě s kupujícím spotřebitelem a za předpokladu, že mu tím nevzniknou žádné dodatečné náklady. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1. obchodních podmínek prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím, pokud se tak dohodnou. V případě odstoupení od kupní smlouvy má kupující nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).

6.6. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, nebo bude jevit známky užívání, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

6.7. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nepoměrné ceny k výrobku způsobené systémovou chybou.

6.8. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodavatel prodávajícího není schopen dodat požadované zboží v požadovaném termínu, případně v požadovaném množství. Prodávající řeší tyto případy individuálně tak, aby nabídl kupujícímu pokud možno náhradní řešení.

7.      Odpovědnost za vady

7.1.             Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku).

7.2.             Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství (množstevní odchylky jsou přípustné podle bodu 3.2.), míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3.             V případě, že věc při převzetí kupujícím spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.4.             Případné skryté vady, které se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považují za rozpor existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.5.             Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Ze zákona je záruční doba pro spotřebitele 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Na kupující podnikatele se tato záruční doba nevztahuje. Kupující podnikatel však má právo uplatnit práva z vadného plnění v případě skrytých vad do 6 měsíců od převzetí zboží. Jakékoliv reklamace jsou však vyloučeny, pokud budou použity přísady, ředidla, tvrdidla či jiné komponenty, jejichž producentem je jiný subjekt než výrobce značky ADLER, stejně tak jako v případě, že při povrchové úpravě budou v jednotlivých vrstvách použity materiály či ředidla od jiných výrobců.

7.6.             Daňový doklad slouží i jako záruční list. V případě reklamace bude kupující vyzván k jeho předložení a prokázání koupě.

7.7.             Reklamace musí být učiněna vždy písemně s uvedením data faktury a čísla šarže, a to neprodleně po zjištění vady.

7.8.             Reklamované produkty lze vrátit pouze za výslovného souhlasu prodávajícího. Kupující je  povinen dát na vyzvání prodávajícímu k dispozici reklamovaný vzorek. Kupující má právo na proplaceni dopravného u reklamace, která byla uznána jako oprávněná. Nároky z poskytované záruky uplatněné kupujícím spotřebitelem po 6 měsících od převzetí zboží předpokládají, že kupující reklamovanou vadu při reklamaci prokáže.

7.9.             Reklamace však odběratele nezprošťují povinnosti dodržování obchodních a platebních podmínek.

8.      Vrácení zboží

8.1.             Odstoupí-li kupující od smlouvy z důvodů vadného plnění, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, přičemž kupující nese náklady spojené s navrácením zboží. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, přičemž však platí, že prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

8.2.             V ostatních případech zpětného odběru bude kupujícímu z důvodu krytí vzniklých nákladu uhrazeno pouze 80 % fakturované hodnoty zboží. Podmínkou je vrácení zboží v originálním neotevřeném obalu minimálně 2 měsíce před datem expirace.

8.3.             Speciální barevné odstíny tónované dle zákaznického požadavku jsou nevratné.

9.      Odpovědnost za škody

9.1.             Aplikace, použití a zpracování produktu značky ADLER probíhá mimo kontrolu prodávajícího a na výhradní odpovědnost kupujícího. Veškeré poskytované aplikační a technologické rady a doporučení, jakož i informace v technických listech a pracovních směrnicích vyplývají z nejlepšího vědomí prodávajícího a ze současného stavu znalostí ve vědě a praxi.

9.2.             Poradenství a doporučení jsou nezávazná a nezakládají jakýkoliv smluvní vztah a žádné vedlejší závazky z kupní smlouvy. Kupující je proto povinen sám s náležitou péčí rozhodnout o oblasti použití a podmínkách zpracování. Veškeré poskytnuté poradenství, slovem i písmem, proto nezprošťuje kupujícího povinnosti aplikaci si sám vyzkoušet, a přitom dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy.

10.   Mlčelivost

Veškeré informace poskytnuté kupujícímu prodávajícím jsou informace důvěrné. Tyto informace není kupující oprávněn prozradit třetí osobě nebo je použít v rozporu s účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy či nikoli. Porušením této povinnosti vzniká prodávajícímu právo na náhradu škody. 

11.   Závěrečná ustanovení

11.1.          Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.          Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad

11.3.          Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4.          Tyto obchodní podmínky jsou platné od 20. 10. 2020.

Pomoc