Přejít na hlavní web ADLER
  • Zboží přímo od výrobce
  • Doprava zdarma od 1 500 Kč
  • Výroba výhradně v Rakousku

Widerrufsbelehrung & Widerrufsformular

A. Widerrufsbelehrung

Einleitung

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen 30 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt 30 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (ADLER International GmbH, Bergwerkstraße 22, 6130 Schwaz, Österreich, Tel.: +43-5242 / 6922, Fax: +43-5242 / 6922 - 759, E-Mail: online@adler-lacke.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung werden hinsichtlich solcher Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post an uns zurückgesandt werden können (Speditionsware), für jede derartige Ware auf höchstens etwa 199€ Euro geschätzt.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.

Allgemeine Hinweise

1) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden.
2) Senden Sie die Ware bitte nicht unfrei an uns zurück.
3) Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind.

B. Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück.

An

ADLER International GmbH
Bergwerkstraße 22
6130 Schwaz
Österreich

Fax: +43-5242 / 6922 - 759
E-Mail: online@adler-lacke.com

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestellt am (*) ____________ / erhalten am (*) __________________

________________________________________________________
Name des/der Verbraucher(s)

________________________________________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s)

________________________________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

_________________________
Datum

(*) Unzutreffendes streichen

Storno podmínky & formulář pro odstoupení


Spotřebitelem se dle ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Dle ustanovení § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, a to do čtrnácti dnů od dne převzetí zboží a je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

A. Poučení o právu odstoupit od smlouvy

Právo na odstoupení

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, a to do čtrnácti dnů od dne převzetí zboží a je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost ADLER International GmbH, se sídlem Jihlavská 770/27, 664 41 Troubsko, identifikační číslo: 685259820 (dále je „prodávající“), formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo emailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí vám zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (oznámení nemusí být dodáno nebo produkty vráceny v této lhůtě.

Vrácení zboží

Zboží musí být prodávajícímu zasláno nebo předáno na jeho provozovně bez zbytečného odkladu nejpozději však do čtrnácti dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to na adresu sídla prodávajícího. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, bez známek užívání, neopotřebené a s veškerým příslušenstvím. Pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, nebo bude jevit známky užívání, přičemž tato ztráta hodnoty zboží je způsobena manipulací se zbožím, která nebyla nutná pro kontrolu povahy, vlastností a funkčnosti zboží, vzniká prodávajícímu vůči Vám nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti Vašem nároku na vrácení kupní ceny.

Berte na vědomí, že dopravu vraceného zboží prodávajícímu hradíte Vy, jako kupující.

V případě odstoupení od smlouvy, Vám budou vráceny všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají ze skutečnosti, že jste si vybrali jiný typ dodávky než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), bez odkladu a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržíme oznámení o zrušení vaší smlouvy. Pro tuto úhradu budou použity stejné platební prostředky, jaké jste použili v původní transakci, pokud s Vámi není výslovně dohodnuto jinak; za tuto platbu Vám nebudou účtovány žádné poplatky.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Vyloučení nebo předčasné ukončení práva na odstoupení

Právo na odstoupení od smlouvy předčasně zaniká u smluv o dodávce zboží, pokud byly z důvodu své povahy po dodání neoddělitelně smíchány s jiným zbožím.

Všeobecné podmínky

1) Zboží, které budete odesílat zpět na naši adresu, odešlete, pokud možno v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a pokud možno s dokladem o koupi (popř. kopií.) 2) Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit. 3) Upozorňujeme, že výše uvedené odstavce 1–2 nejsou předpokladem pro účinné uplatňování práva na odstoupení od smlouvy.

B. Formulář pro odstoupení od smlouvy

Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět na:

ADLER International GmbH
Jihlavská 770/27
664 41 Troubsko
Česká republika

Tel.: +420 731 725 957
E-Mail: info@adlercesko.cz

Já / my (*) tímto ruším smlouvu uzavřenou mnou / námi (*) na nákup následujícího zboží (*) / poskytnutí následující služby (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objednáno (*) ____________ / doručeno (*) __________________

________________________________________________________
Jméno spotřebitele

________________________________________________________
Adresa spotřebitele

________________________________________________________
Podpis spotřebitele (pouze pro písemné oznámení)

_________________________
Datum

(*) Nehodící se škrtněte

Pomoc